BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K28B


STT

Họ

Tên
CÁC HỌC PHẦN NĂM THỨ NHẤT
Ngày sinh GD C.trị GDQP GDTC  Hán ngữ 1   Tin học P.Luật GP-S.Lý VS-KST Dượ lý LT.ĐDCB  TH.ĐDCB CCBĐ BH-YHHĐ1 BH-YHHĐ2 Hán ngữ 2 ĐTKDT LLYHCT TTBVKTĐD TTBVYHHĐ
1 Hồ Nguyễn Ngọc Anh 14/11/1998 7     9.0 8   8.0 9.0     7.5       8.0        
2 Lê Thị Thùy Anh 25/11/1984 M M M   M                            
3 Nguyễn Văn Binh 2/15/1998 7.5 7.0   9.0 7.8   8.0 8.0 8.0   7.0       7.0        
4 Ngô Quỳnh Chi 09/04/1984   8.0   9.0 7.8     10.0             9.0        
5 Nguyễn Tá Chiến 6/14/1998 7.5 7.0   8.0 6.5   8.0 9.0 8.0   7.5       7.0        
6 Nguyễn Kim Chung 1/31/1993                     7.0                
7 Nguyễn Tiến Công 25/12/1995 7.5 7.0   8.0 7.3   8.0 8.0 8.0   8.0       9.0        
8 Nguyễn Văn Cường 27/09/1997 8.0 7.0   8.0 8.5   8.0 9.0 8.5   8.0       6.0        
9 Trần Thành Đạt 29/01/1994 7.0     7.0 7.3   7.0 5.0             8.0        
10 Hoàng Thị Diễm 13/11/1996 8.0 7.0   7.0 6.0   7.0 7.0 8.0   7.0       7.0        
11 Vũ Anh Điệp 15/09/1994         9.3                            
12 Nguyễn Thành Đông 05/12/1998 8.0 7.0   8.0 8.0   8.0 8.0 7.5   7.0       8.0        
13 Cao Quang Đức 8/19/1998 7.0 8.0   8.0 7.5   8.0 7.0 8.0   7.5       8.0        
14 Đinh Đại Dương 23/04/1971 8.0 9.0   8.0 8.3   8.0 8.0 8.0   8.0       8.0        
15 Trần Bình Dương 4/30/1998   7.0     7.3   7.0   8.0   6.5                
16 Vũ Văn  Duy 04/11/1986         9.5                            
17 Đoàn Trường Giang 24/12/1993 8.0     8.0 7.8   7.0 10.0 8.0   7.5       8.0        
18 Cao Thị Hải 15/11/1981 M M M 8.0 M M 9.0 7.0 8.0   8.5       9.0        
19 Lương Thị Hằng 13/10/1995                                      
20 Nguyễn Thị Minh Hằng 31/10/1998         9.3                            
21 Bùi Thị Mai Hoàng 17/10/1977 M M M 9.0 M M 9.0 9.0 8.5           8.0        
22 Nguyễn Hiển Hoàng 22/01/1987 M M M   M M 8.0 9.0 8.0   8.0                
23 Nguyễn Minh Hoàng 18/10/1983         9.5                            
24 Nguyễn Mạnh Hùng 28/08/1989 M M M 9.0 M M 8.0 9.0 8.0   8.0       7.0        
25 Nguyễn Tiến Hùng 11/01/1964 M M M 8.0     6.0 6.0 8.0   8.0       7.0        
26 Phạm Thanh Hưng 3/8/1994 8.0 7.0   8.0 9.3   8.0 10.0 8.0   7.0       8.0        
27 Trần Đức Hưởng 29/12/1997                                      
28 Lê Thị Huyền 04/08/1995 8.0 7.0   9.0 6.0   8.0 8.0 8.5   7.0       8.0        
29 Phạm Ngọc Khánh 10/11/1998 8.0 7.0     9.5   8.0 8.0 9.0   7.5                
30 Trần Văn Khởi 20/11/1997 7.5 7.0   8.0 9.0   8.0 8.0 9.0   8.0       9.0        
31 Bùi Văn Linh 5/14/1991 M M M 8.0 M M 7.0 9.0 7.5   7.5       8.0        
32 Nguyễn Diệp Linh 14/12/1998 7 7.0   9.0 7   8.0 8.0 8.0   7.5       8.0        
33 Lê Đức Mạnh 19/08/1989         9.5                            
34 Nguyễn Quang Minh 30/03/1998 8.0 6.0   7.0 6.8   7.0 8.0 8.5   6.0       8.0        
35 Phạm Công  Minh 22/01/1998 7     9.0     8.0 8.0 8.0   8.0       9.0        
36 Nguyễn Hoài Nam 14/03/1996               8.0                      
37 Vũ Thanh Nam 12/09/1984 9 9.0   7.0 6.8   8.0 9.0 8.0   8.5       8.0        
38 Trần Thị Tuyết Nga 23/10/1993 M M M 9.0 M M 8.0 9.0 8.0   7.0       9.0        
39 Hoàng Thị Ngân 17/02/1998 8.5 7.0   9.0 8   8.0 9.0 8.5   7.0       9.0        
40 Hồ Bích Ngọc 1/9/1985 M M   9.0 M M 8.0 9.0 8.5   8.0       6.0        
41  Phạm Văn   Nhất  16/06/1998 7.5 7.0   9.0 7.3   9.0 7.0 9.0   8.0       8.0        
42 Trần Thị Lâm Oanh 08/05/1998 8.5 7.0   8.0 6.8   8.0 8.0 8.5   8.0       8.0        
43 Cao Thanh  Phong 08/03/1998 7.0 6.0   8.0 6.8   8.0 8.0 7.5   8.0       7.0        
44 Nguyễn Minh Quang 12/06/1998 8.0 7.0   8.0 8.3   8.0 9.0 9.0   4.0       7.0        
45 Trần Văn Quang 8/26/1998 8.0 7.0   6.0 8.8   8.0 8.0 8.0   8.5       8.0        
46 Nguyễn Thị Sáng 7/2/1996 8.0 7.0   7.0 9.0   8.0 10.0 7.5   7.0       6.0        
47 Đặng Tuấn  Sơn 3/2/1998 7.0 8.0   8.0 6.3   8.0 9.0 8.5   6.5       9.0        
48 Nguyễn Thanh Sơn 07/01/1998 8.0 7.0   6.0 8.8   9.0 10.0 8.5   7.5       8.0        
49 Nguyễn Tuấn Sơn 18/12/1996 8.0 7.0         8.0 8.0 9.0   7.0                
50 Chu Ngọc  Tân 18/02/1991                                      
51 Nguyễn Thị Huệ Tân 20/10/1998 9.0 7.0   7.0 8.5   9.0 9.0 8.5   7.5       8.0        
52 Bùi Quang Thắng 11/26/1996 8.0 8.0   9.0 7.5   8.0 6.0 9.0   7.5       8.0        
53 Đỗ Tất  Thắng 22/01/1979             8.0   8.5   7.0                
54 Đặng Đình Thanh 18/03/1998 8.0 7.0     8.0   8.0   9.0   8.0                
55 Đặng Thị Thanh 02/08/1992 M M M M M M 8.0   8.5   7.0       M        
56 Nguyễn Hiền Thanh 20/10/1992   7.0     9.3   9.0   8.5   7.0                
57 Nguyễn Nam Thành 9/17/1998 8.0 6.0   7.0 6.3   8.0 8.0 9.0   6.0       9.0        
58 Nguyễn Văn Thành 19/01/1998 8.0 6.0   8.0 5.5   7.0 9.0 9.0   7.5       8.0        
59 Bùi Thị Thảo 18/08/1997 9.0 8.0     9.3   8.0 10.0 8.5   7.5                
60 Nguyễn Trường Thiệu 18/06/1997 8.0 7.0     9.5   8.0   9.0   6.0                
61 Nguyễn Văn Thịnh 11/19/1997                                      
62 Lưu Minh Thuận 8/7/1998 8.5 8.0     6.8   8.0 9.0 9.0   7.5                
63 Nguyễn Diệu Thúy 15/05/1998 8.0 8.0   8.0 8.8   8.0 9.0 8.5           9.0        
64 Nguyễn Thu Trà 26/01/1998 7.0 7.0     9.8   9.0 8.0 8.5   8.5                
65 Vũ Thị Mai Trang 29/05/1990                                      
66 Đào Văn Trọng 22/10/1990 M M M   M M M M M M M M M M       M M
67 Phan Văn Trường 7/17/1998 9.0 7.0     7.0   8.0 7.0 8.5   7.5                
68 Trương Công Tuấn 07/11/1958 M M M   M                            
69 Đoàn Văn Tuyển 28/02/1998 8.0     8.0 7.3     5.0             9.0        
70 Nguyễn Quốc Việt 9/21/1997 7.5             5.0             9.0        
71 Bùi Đức Vương 10/04/1998 9.0 8.0   9.0 6.3   8.0 7.0 8.5   7.5       9.0        
72 Đinh Đức Xương 01/04/1957 M M M   M M                          
73 Nguyễn Thị Hải Yến 11/04/1998 8.0 7.0   9.0 7.3   8.0 9.0 9.0   6.0       8.0        

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí