BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K28A1

STT Họ Tên CÁC HỌC PHẦN NĂM THỨ NHẤT
Ngày sinh GD
C.trị
GDQP GDTC  Hán ngữ 1   Tin học P.Luật GP-S.Lý VS-KST Dược lý LT.ĐDCB Th.ĐDCB CCBĐ BH-YHHĐ1 BH-YHHĐ2 Hán ngữ 2 ĐTKDT LLYHCT TTBVKTĐD TTBVYHHĐ
1 Vũ Văn An 01/01/1998 8 7.0   9.0 8.5   8.0 7.0 8.0           8.0        
2 Mai Thị Lan Anh 26/10/1998 7.5 7.0   6.0 8.3   8.0 7.0 9.0           6.0        
3 Phùng Đức Cường Anh 16.12.1978 M M M 8.0 M M 8.0 9.0 8.5           8.0        
4 Nguyễn Quý Bảng 1/11/1964 7.0 8.0   7.0 7.8   8.0 9.0 8.5           8.0        
5 Phạm Đức Chính 10/2/1989 M M M 7.0 M   7.0 10.0 9.0   7.5       8.0        
6 Lê Tiến Chung 16/10/1982 M M M 7.0 M   M 9.0 9.0           8.0        
7 Đặng Thành Cường 27/02/1969 7.5 8.0   7.0 7   6.0 8.0 8.5           6.0        
8 Văn Tiến Cường 1/26/1975 7.5   M 8.0 M   M M M           9.0        
9 Bùi Thị Điều 12/04/1985 7.0 8.0   8.0 7.0   8.0 9.0 9.0           8.0        
10 Lưu Thị Tuyết Dung 5/6/1971 7.0 7.0   8.0 8.3   8.0 9.0 9.0           7.0        
11 Hoàng Tiến Dũng 22/08/1976 5.5 7.0   6.0 8.3   8.0 9.0 8.0           7.0        
12 Nguyễn Xuân 05/08/1987 8.0 7.0   8.0 8.8   8.0 9.0 9.0           8.0        
13 Nguyễn Hồng Hạnh 15/04/1993 M M M 8.0 M M M M M M M   M M 8.0     M M
14 Nguyễn Đình  Hiếu 29/02/1956         9.5                            
15 Trần Thị Hoa 11/20/1984   M M 8.0 M M 8.0 8.0 9.0           8.0        
16 Đoàn Quang Hoán 16/01/1956   8.0   7.0     7.0 8.0 8.5           5.0        
17 Lê Minh Hoàng 5/3/1979 M 7.0   6.0 M M 8.0 10.0 9.0           6.0        
18 Bùi Mạnh Hùng 10/29/1991 M 7.0   9.0 M M 8.0 9.0 9.0           9.0        
19 Nguyễn Công Hưng 8/29/1992 M M M 9.0 M   8.0 10.0 8.5           8.0        
20 Vũ Thị Hương 23/08/1971 9.0 7.0   7.0 8.5   8.0 9.0 8.5           8.0        
21 Dương Thu Hường 6/30/1986 9.0 8.0   9.0 9.0   8.0 9.0 9.0           9.0        
22 Đặng Thanh Huyền 26/10/1986 M M M M M   9.0   8.0           M        
23 Tạ Vũ Khanh 13/11/1975 7.5 7.0   8.0 9.0   8.0 10.0 8.5           8.0        
24 Mai Ngọc Lâm  29/04/1974 8.0 8.0   7.0 6.8   8.0 9.0 8.0           9.0        
25 Nguyễn Hoàng Lâm  12/04/1989 M 8.0     8.8   9.0 10.0                      
26 Đinh Xuân Lan 19/09/1950                                      
27 Vũ Thị Lánh 15/12/1985 M M M 8.0 M M 8.0   9.0           8.0        
28 Vũ Hoàng Linh 25/03/1981 M   M   M M 8.0 9.0                      
29 Nguyễn Hoàng Long 11/6/1984 M 7.0 M   M     10.0                      
30 Nguyễn Văn Lượng 5/10/1989 M M M   M M 8.0 10.0 8.0                    
31 Nguyễn Thu 14/04/1996   M M 8.0       10.0             9.0        
32 Lê Duy Mạnh 6/24/1992 M M M 7.0 M M M M M M M   M M 8.0     M M
33 Lê Bình  Minh 11/27/1984 M 7.0   8.0 M M 8.0 10.0 9.0           9.0        
34 Nguyễn Vũ Anh Minh 31/05/2016 8.5 6.0         8.0   8.5                    
35 Tạ Xuân Nam 12/13/1975 7.0 8.0   7.0     8.0 9.0 9.0           8.0        
36 Trần Nhật Nam 06/11/1998 7 7.0   7.0 5     9.0             8.0        
37 Chu Hồng Nhung 05/04/1991 M M M 9.0 M M   10.0             9.0        
38 Trần Thủy Ninh 1/5/1972 8.0 M M 8.0     9.0 9.0 9.0           7.0        
39 Nguyễn Trọng Quyền 04/11/1979                                      
40 Nguyễn Thanh Sơn 15/04/1984 M       M M                          
41 Nguyễn Thanh Tâm 22/08/1975 9 8.0     9.3   8.0 10.0                      
42 Trần Nhật Tân 20/11/1978 M M M 9.0 M M 8.0   9.0           9.0        
43 Khương Thị Thắm 8/6/1991 M M M   M M     M                    
44 Nguyễn Quốc Thắng 23/05/1975 M M M   M   8.0 10.0 9.0                    
45 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/10/1986 M M M   M M M M M M M M           M  
46 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/17/1993 M M M 9.0 M M M M M M M   M M 9.0       M
47 Nguyễn Thuận  Thiên 05/04/1995                                      
48 Trịnh Đức Thịnh 21/06/1985 M 7.0   9.0 M M 8.0 10.0 8.0           7.0        
49 Nguyễn Thị Thu 09/10/1988                                      
50 Phan Mạnh Thực 02/11/1992 M M M 9.0 M M 8.0 10.0 9.0           9.0        
51 Trần Thị Thường 24/10/1985                                      
52 Bùi Thị Thủy 15/07/1987 9.0 6.0     9.0   8.0                        
53 Lê Huy Tiến 5/24/1987 M M M   M M 8.0 10.0                      
54 Đinh Thị  Tình 22/08/1997 8.5 7.0   9.0 6.8   8.0 9.0 8.0           8.0        
55 Đinh Tiến  Trụ 16/05/1961 8.0 8.0   6.0 6.3   7.0 9.0 7.5           8.0        
56 Bùi Anh Tuấn 20/07/1992 M M M   M M M M M M M M           M M
57 Hoàng Anh Tuấn 1/15/1987 M M M   M M     8.0                    
58 Trần Minh Tuấn 3/30/1998 8.5 6.0   6.0 6.5   8.0 9.0 7.5           8.0        
59 Đỗ Sách  Tùng 08/11/1988 9.0 6.0     9.0   8.0   8.5                    
60 Nguyễn Công Tùng 30/10/1987 M M M   M M M M M M M   M M       M M
61 Trương Thị Vân 24/06/1991 9.0 8.0   9.0 7.3   9.0 9.0 9.0           9.0        
62 Phạm Hùng  Tráng 21/02/1979                                      

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí