Điểm kết thúc học phần D5/C-D năm 2


Chú ý: Nếu có thắc mắc về điểm Học sinh có thể liên lạc với phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết