LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D5/ C - D

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI      
PHÒNG ĐÀO TẠO      
                 
LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D5/ C - D
NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian Buổi Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật
29/7 30/7 5/8 6/8 12/8 13/8
Từ đến  Sáng TH Kiểm Nghiệm
Bài 1
Nhóm 1
ThS Hãn., Chí
TH Kiểm Nghiệm
Bài 1
Nhóm 2
ThS Hãn., Chí
TH Kiểm Nghiệm
Bài 4
Nhóm 1
ThS Hãn., Chí
TH Kiểm Nghiệm
Bài 4
Nhóm 2
ThS Hãn., Chí
Thi KTHP
Hóa Dược Lý 1
Bào chế 2
 
Thực tập bù
Chiều TH Kiểm Nghiệm
Bài 2
Nhóm 1
ThS Hãn., Chí
TH Kiểm Nghiệm
Bài 2
Nhóm 2
ThS Hãn., Chí
TH Kiểm Nghiệm
Bài 5
Nhóm 1
ThS Hãn., Chí
TH Kiểm Nghiệm
Bài 5
Nhóm 2
ThS Hãn., Chí
Thi KTHP
Kiểm Nghiệm

Nhận sổ BC Thực tâp
Thi TH
Kiểm Nghiệm
Nhóm 1
Tối TH Kiểm Nghiệm
Bài 3
Nhóm 1
ThS Hãn., Chí
TH Kiểm Nghiệm
Bài 3
Nhóm 2
ThS Hãn., Chí
    Thi TH
Kiểm Nghiệm
Nhóm 2