LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D6/ A - B ( 14/5/2108 - 16/7/2018)