LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D6/ A - B

Thời gian Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
             
Từ 9/10/2017 đến 15/10/2017 18h - 20h30 Hóa dược Lý 2
6/12
DS. Mai Hương
Dược Liệu 2
4/6
DS. Phạm Hinh 
Hóa dược Lý 2
7/12
DS. Mai Hương
Dược Liệu 2
5/6
DS. Phạm Hinh 
Hóa dược Lý 2
8/12
DS. Mai Hương
   
Từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 18h - 20h30 Hóa dược Lý 2
9/12
DS. Mai Hương
Dược Liệu 2
6/6
DS. Phạm Hinh 
Hóa dược Lý 2
10/12
DS. Mai Hương
Nghỉ Hóa dược Lý 2
11/12
DS. Mai Hương
   
Từ 23/10/2017 đến 29/10/2017 18h - 20h30 Hóa dược Lý 2
12/12
DS. Mai Hương
TH Dược Liệu 2 Bài 1 Nhóm 1 TH Dược Liệu 2 Bài 1 Nhóm 2 TH Dược Liệu 2 Bài 2 Nhóm 1 TH Dược Liệu 2 Bài 2 Nhóm 2    
Từ 30/10/2017 đến 5/11/2017 18h - 20h30 TH Dược Liệu 2 Bài 3 Nhóm 1 TH Dược Liệu 2 Bài 3 Nhóm 2 TH Dược Liệu 2 Bài 4 Nhóm 1 TH Dược Liệu 2 Bài 4 Nhóm 2 Thực tập bù