LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D6/ C - D (28/4 - 2/6/2018)