LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D6/ C - D

Thời gian Buổi Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật
28/10 29/10 4/11 5/11 11/11 12/11
Tuần Sáng TH Bào chế 1
Bài 3
Nhóm 1
TH Bào chế 1
Bài 4
Nhóm 1
TH Bào chế 1
Bài 5
Nhóm 1
TH Bào chế 1
Bài 6
Nhóm 1
Thực tập bù Thi TH Bào chế 1 NHóm 1
Chiều TH Bào chế 1
Bài 3
Nhóm 2
TH Bào chế 1
Bài 4
Nhóm 2
TH Bào chế 1
Bài 5
Nhóm 2
TH Bào chế 1
Bài 6
Nhóm 2
  Thi TH Bào chế 1 NHóm 2

Thời gian Buổi Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật
18/11 19/11 25/11 26/11 2/12 3/12
Tuần Sáng TH Dược Liệu 2 Bài 1
Nhóm 1
TH Dược Liệu 2 Bài 2
Nhóm 1
TH Dược Liệu 2 Bài 3
Nhóm 1
TH Dược Liệu 2 Bài 4
Nhóm 1
Thực tập bù Thi TH Dược Liệu 2 NHóm 1
Chiều TH Dược Liệu 2 Bài 1
Nhóm 2
TH Dược Liệu 2 Bài 2
Nhóm 2
TH Dược Liệu 2 Bài 3
Nhóm 2
TH Dược Liệu 2 Bài 4
Nhóm 2
  Thi TH Dược Liệu 2 NHóm 2