LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D6/ C - D (9/6 - 15/7/2018)