LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D6/ C - D

Thời gian Buổi Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật Thứ7 Chủ Nhật
13/1 14/1 20/1 21/1 27/1 28/1
Tuần Sáng Bảo quản thuốc
3/5
DS. Đàm Hương
Hóa Dược Lý 2
3/12
ThS. Chí
Bảo quản thuốc
5/5
DS. Đàm Hương
Hóa Dược Lý 2
6/12
ThS. Chí
Tổ chức QL Y Tế
4/5
BS Thái
Hóa Dược Lý 2
9/12
ThS. Chí
Chiều Bảo quản thuốc
4/5
DS. Đàm Hương
Hóa Dược Lý 2
4/12
ThS. Chí
Tổ chức QL Y Tế
3/5
BS Thái
Hóa Dược Lý 2
7/12
ThS. Chí
Tổ chức QL Y Tế
5/5
BS Thái
Hóa Dược Lý 2
10/12
ThS. Chí
Tối   Hóa Dược Lý 2
5/12
ThS. Chí
  Hóa Dược Lý 2
8/12
ThS. Chí