LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG K28, K29 ( tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

Thứ
          GĐ 2 3 4 5 6 8 (TH Tin) HT Nhà D Nhà C
Buổi  T. hành
GPSL
T.hành
ĐT KDT
T. hành
 Đ.Dược
 T. hành
Đ.dưỡng
T2
15/01
Sáng                        
      Chiều                   K28B
ĐÔNG DƯỢC
BS.THÚY
   
T3
16/01
Sáng                     K29B
ĐiỀU DƯỠNG
CN.HÀ
 
      Chiều                 K28B
ĐTKDT
BS.KỲ
     
T4
17/01
Sáng         K29B
HÁN
CN.PHƯƠNG
             
      Chiều                   K28B
ĐÔNG DƯỢC
BS.THÚY
   
T5
18/01
Sáng                     K29B
ĐiỀU DƯỠNG
CN.HÀ
 
      Chiều                 K28B
ĐTKDT
BS.KỲ
     
T6
19/01
Sáng         K29B
HÁN
CN.PHƯƠNG
             
      Chiều                        
T7
20/01
Sáng     K28A3
ĐÔNG DƯỢC
BS. LAN ANH
  K29A1,2
GPSL
CN. TRỌNG
      K28A1
ĐTKDT
BS.PHƯƠNG
K28A2
ĐÔNG DƯỢC
BS.THÚY
   
      Chiều     K28A3
ĐÔNG DƯỢC
BS. LAN ANH
  K29A1,2
GPSL
CN. TRỌNG
      K28A1
ĐTKDT
BS.PHƯƠNG
K28A2
ĐÔNG DƯỢC
BS.THÚY
   
CN
21/01
Sáng K28A2
ĐTKDT
THS.BÌNH
  K28A3
ĐTKDT
BS.PHƯƠNG
K29A1
HÁN NGỮ
CN.PHƯƠNG
K29A2
ĐiỀU DƯỠNG
CN. PHƯƠNG
        K28A1
ĐÔNG DƯỢC
BS.THÚY
   

Chiều
K28A2
ĐTKDT
THS.BÌNH
  K28A3
ĐTKDT
BS.PHƯƠNG
K29A1
HÁN NGỮ
CN.PHƯƠNG
K29A2
ĐiỀU DƯỠNG
CN. PHƯƠNG
        K28A1
ĐÔNG DƯỢC
BS.THÚY